Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PRODÁVAJÍCÍ

Karfík-Klásek s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích ododíl C, vložka 25398

se sídlem: Nová 710/2,392 01 Soběslav

IČO: 05562619

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.restartgym.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) v souladu s ustanoveními §§ 1756 a 1757 občanského zákoníku uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop.restartgym.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené dle odst. 1.1. obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb/produktů (dále jen „služba“). Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ SLUŽEB

3.1. Cena za jednotlivé služby je uhrazena okamžikem přijetí platby:

* bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 5428647369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna. (dále jen „účet prodávajícího“)

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 3.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy a bude-li to kupující požadovat, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.3. Po uhrazení objednané služby bude služba kupujícímu doručena na jeho elektronickou adresu prodávajícím nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku přijetí platby dle bodu 3.1.obchodních podmínek.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní svůj závazek dle bodu 3.3. obchodních podmínek, a to ani ve lhůtě 5 dnů od výzvy kupujícího zaslané prodávajícímu na adresu jeho elektronické pošty.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.2 Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.3 Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyplývající z těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti prodávajícího a ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním).

 

DORUČOVÁNÍ

6.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

6.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty- info@restartgym.cz

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 Základní ustanovení

7.1Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údaj

7.2Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

      7.3Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro  plnění smlouvy.                                    

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

      8.1Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 8.2Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování  ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

9.1Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

10.1Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

10.2Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

10.3Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

11.1Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.2S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.3Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

V Soběslavi 1.3.2022